Корзина
17 отзывов
+380
67
214-03-33
+380
63
214-03-33
УкраинаОдесская областьОдессаСтаропортофранковская 107 (позвоните перед посещением магазина)
Твой Разумный Шоппинг
Корзина
Политика конфиденциальности

Политика конфиденциальности

Приєднуючись до цієї Угоди та залишаючи свої дані на Сайті https://razum.shop (далі - Сайт), шляхом заповнення полів онлайн-заявки (реєстрації) Користувач:

 1. Підтверджує, що всі вказані ним дані належать особисто йому;

 2. Підтверджує і визнає, що їм уважно і в повному обсязі прочитано Угоду і умови обробки його персональних даних, що вказуються їм у полях онлайн заявки (реєстрації), текст угоди та умови обробки персональних даних йому зрозумілі;

3. Дає згоду на обробку Сайтом наданих їм персональних даних з метою укладання між ним і Сайтом цієї Угоди, а також її подальшого виконання;

4. Висловлює згоду з умовами обробки персональних даних без застережень і обмежень.

Користувач дає свою згоду на обробку його персональних даних, а саме вчинення дій, передбачених відповідно до Закону України № 2297-17 «Про персональні дані» прийнятого 1 червня 2010 № 2297-VI (з наступними змінами та доповненнями), та підтверджує, що, даючи таку згоду, він діє вільно, своєю волею і у своєму інтересі.

Згода Користувача на обробку персональних даних є конкретною, поінформованою та свідомою.

Дана згода Користувача визнається виконаною в простій письмовій формі, на обробку наступних персональних даних: прізвища, імені, по батькові; року народження; місця перебування (місто, область); номерах телефонів; адресах електронної пошти (адреса електронної пошти).

Користувач, надає nicebuys.com.ua право здійснювати наступні дії (операції) з персональними даними: збір і накопичення; зберігання протягом встановлених нормативними документами термінів зберігання звітності, але не менше трьох років, з моменту дати припинення користування послуг Користувачем; уточнення (оновлення, зміну); використання; знищення; знеособлення; передача на вимогу суду, в т.ч., третім особам, з дотриманням заходів, що забезпечують захист персональних даних від несанкціонованого доступу.

Сайт не несе відповідальності за використання (як правомірне, так і неправомірне) третіми особами інформації, розміщеної Користувачем на Сайті, включаючи її відтворення та розповсюдження, здійснене всіма можливими способами.

Сайт має право вносити зміни до цієї Угоди. При внесенні змін до актуальної редакції вказується дата останнього оновлення. Нова редакція Угоди вступає в силу з моменту її розміщення, якщо інше не передбачено новою редакцією Угоди.

До цієї Угоди та відносин між користувачем і Сайтом, що виникають у зв'язку із застосуванням Угоди підлягає застосуванню право України.

 

НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Присоединяясь к настоящему Соглашению и оставляя свои данные на Сайте https://razum.shop, (далее – Сайт), путем заполнения полей онлайн-заявки (регистрации) Пользователь: 

1. Подтверждает, что все указанные им данные принадлежат лично ему; 

2. Подтверждает и признает, что им внимательно и в полном объеме прочитано Соглашение и условия обработки его персональных данных, указываемых им в полях онлайн заявки (регистрации), текст соглашения и условия обработки персональных данных ему понятны; 

3. Дает согласие на обработку Сайтом предоставляемых им персональных данных в целях заключения между ним и Сайтом настоящего Соглашения, а также его последующего исполнения; 

4. Выражает согласие с условиями обработки персональных данных без оговорок и ограничений. 

Пользователь дает свое согласие на обработку его персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных в соответствии c Законом Украины № 2297-17 «О персональных данных» принятого 1 июня 2010 года № 2297-VI (с последующими изменениями и дополнениями), и подтверждает, что, давая такое согласие, он действует свободно, своей волей и в своем интересе.  

Согласие Пользователя на обработку персональных данных является конкретным, информированным и сознательным. 

Настоящее согласие Пользователя признается исполненным в простой письменной форме, на обработку следующих персональных данных: фамилии, имени, отчества; года рождения; места пребывания (город, область); номерах телефонов; адресах электронной почты (E-mail). 

Пользователь, предоставляет nicebuys.com.ua право осуществлять следующие действия (операции) с персональными данными: сбор и накопление; хранение в течение установленных нормативными документами сроков хранения отчетности, но не менее трех лет, с момента даты прекращения пользования услуг Пользователем; уточнение (обновление, изменение); использование; уничтожение; обезличивание; передача по требованию суда, в т.ч., третьим лицам, с соблюдением мер, обеспечивающих защиту персональных данных от несанкционированного доступа.     

Сайт не несет ответственности за использование (как правомерное, так и неправомерное) третьими лицами информации, размещенной Пользователем на Сайте, включая её воспроизведение и распространение, осуществленные всеми возможными способами. 

Сайт имеет право вносить изменения в настоящее Соглашение. При внесении изменений в актуальной редакции указывается дата последнего обновления. Новая редакция Соглашения вступает в силу с момента ее размещения, если иное не предусмотрено новой редакцией Соглашения. 

К настоящему Соглашению и отношениям между пользователем и Сайтом, возникающим в связи с применением Соглашения подлежит применению право Украины.

social-icon
Loading...